شعار سال 98 مسابقه نقاشی آرم سازمان تامین اجتماعی - استانی
 بیمه زنان خانه دار - اداره کل کهگیلویه و بویراحمد بیمه ایرانیان خارج از کشور - اداره کل کهگیلویه و بویراحمد تازه های بیمه و تامین اجتماعی- اداره کل کهگیلویه و بویراحمد